Quantcast

2022 مارس 24 - تم تعديله في [التاريخ]

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ


ⵢⵉⵡⴹ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ.. ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵛ ⵏⵢⵓⵎⴰⵏ.
 
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵎⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ
 
 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⴳ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 19 ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵜⵎ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵡⴰⵍ
 
ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⴽⴰⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ 2005, ⵉⴹ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ 2013, ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ 2015, ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵓⵏ 2018.
 
 


MyMeteoالاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار