Quantcast

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⴳⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜⵏⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵄⴷⵏⴰⵏ.     ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ
ⵉⵔⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⴳ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⴷⵓⵢ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⴷⵢⵉⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵢⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵢⵎⵎⴰⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵡ) ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ
ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ.. ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵛ ⵏⵢⵓⵎⴰⵏ.   ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ «ⵜⵏⵏⴰ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ <ⵖⵓⵔⵙ ⵊⵊⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵉⵍⴰⵡ ⴷ ⵍⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ «ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ»     <ⴳⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ


الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار