Quantcast

2022 أبريل 12 - تم تعديله في [التاريخ]

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ


عبد اللطيف اللعبي
عبد اللطيف اللعبي
ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⴳⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜⵏⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵄⴷⵏⴰⵏ.
 
 
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵢⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣright;"> 
ⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏⵉⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵓⵣⵣⵔⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴽⴽⵓⵙⵟ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⴷ ⵍⵇⵓⴷⵙ.
ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ,ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⴷⵖⵉⵏ ⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵣⴹⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⴷ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ.
 
 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ, ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵎⴰⵙ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⴼⵙⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵏⵖⵓⴱⵓ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⴷ.
  right;"> 
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵍⵄⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⴼ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵣⵉⴹⵕⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
 
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵖⵥⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏ. 


MyMeteoالاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار