Quantcast

2022 مارس 22 - تم تعديله في [التاريخ]

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ


«ⵜⵏⵏⴰ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ <ⵖⵓⵔⵙ ⵊⵊⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵉⵍⴰⵡ ⴷ ⵍⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ «ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ»  
 
<ⴳⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ « ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ « ⵜⵏⵏⴰ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ 2007 ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵊⵊⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵉⵍⴰⵡ ⴷ ⵍⵎⵉⵚⴹⵇⵢⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ».
 
 
ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵊⵊⴷⵢⴰ ⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ» 
 
 
 ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⴷⴽⴽⴰⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ» ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ « ⵖⵓⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴹⵓ ⵓⵍⴰ « ⴷ «ⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « 
 
 
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵚⴱⵍⵢⵓⵏⴳⵜⴱⵔⴰⵜⵉⴱⴰⴱⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ « ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷⵓⵔⵉⵍⵉⵜⴰⵡⵓⵔⵏⵉⵅⴼⴽⴰⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⴰ ⴽⴽⵡ ⵎⴰⴷ ⵏⵛⵛⴰⵔ « .
 
 
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ «ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⴽⵓⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⴷⴷⴽⴽⵡⵍ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵉ . ⵉⵔⵏ ⴰⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ «ⵔⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⵖ ⵙⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵜⵣⵔⴰⴽ ⴳ ⵓⵎⵖⵍⴰⵍ ⵉⵣⵣⵓⵛⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ «
 
 
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵙⵕ ⵕⴱⴱⵉ «ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⵖⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴽⵓⵍⵓ
 
« ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⴱⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵣⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ» .


MyMeteoالاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار